Petycje 

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

 

 

Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017r. poz. 1123).

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

 

Załatwienie petycji:

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia.

Petycja niezawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpoznania.

 

Sposoby wniesienia petycji:

Petycje można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adresat petycji, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowanej cyfrowo (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu wnoszącego petycję.

 


Liczba odwiedzin : 755
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Bartczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Bartczak
Czas wytworzenia: 2017-07-18 12:32:00
Czas publikacji: 2018-01-02 09:16:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak